تبلیغات
عادل کشـــــــــــــــــــــــــــــــــاورز - کنترل علف های هرز درگیاهان صنعتی
class=sch>

 
 
کنترل علف های هرز درگیاهان صنعتی
نظرات () | ادامه مطلب...

گیاهان صنعتی گیاهانی هستند که محصولات آنها بطور عمده پس از فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند این گیاهان را در گروههای گیاهان، روغنی ، لیفی، قندی، نشاسته ای و تخدیری قرار داده اند که کنترل علف های هرز در گیاهان روغنی آفتابگردان، گلرنگ، سویا، کنجد، بادام زمینی، کلزا، و گیاهان لیفی پنبه و کتان و از گیاهان نشاسته ای سیب زمینی و از گیاهان تخدیری توتون و تنباکو مورد بررسی قرار می گیرند.
کنترل علف های هرز آفتابگردان
 آفتابگردان با نام علمی Helianthus annus از تیره ComPositeae می باشد کاشت انواع آجیلی بومی شده این محصول در اطراف صیفی کاریها از گذشته دور تاکنون بسیار معمول بوده است و با تشکیل شرکت سهامی توسعه کشت دانه های روغنی و وارد کردن ارقام خارجی پر روغن در سال 1347 نسبت به کشت آفتابگردان در سطوح بزرگ جهت روغن گیری از دانه آن اقدام گردید
 کنترل علف های هرز آفتابگردان بخشی از آن در طی دوران آیش فصلی و عملیات تهیه بستر بعمل می آید.
 علف های هرزی که در دوران سبز شدن محصول پدیدار می گردند می توان با استفاده از دندانه سبک انگشتی یا چنگک گردان استفاده نموده و علفهای هرز تازه سبز شده را کنترل نمود که این عمل خسارت کمی به گیاهچه های جوان می زند که به همین منظور ابتدا تراکم بوته آفتابگردان را زیاد و بعداً اقدام به تنک می نمایند.
 پس از ارتفاع گرفتن محصول می توان بین ردیف های کاشت را بوسیله کولیتواتور وجین مکانیزه نمود و این در زمانی است که بوته های 4 تا 6 برگی بوده و حداقل 15 سانتی متر ارتفاع داشته باشند.
 چون آفتابگردان به علف کش های هورمونی حساس است این علف کش ها نباید در نزدیکی مزرعه آفتابگردان استفاده گردد.
 علف کش های پیش از کاشت شامل آلاکلر – اتال فلورالین(سونالان) – EPTC  - و ترفلان می باشند.  علف کش آلاکلر به 5-3 لیتر در هکتار برای کنترل بذر علفهای هرز باریک برگ یکساله و برخی از علفهای هرز پهن برگ یکساله و نیز او یارسلام واتال فلوراین به میزان 4-2 لیتر در هکتار برای کنترل بذر علفهای هرز پهن برگ و بیشتر باریک برگهای یکساله و علف کش ترفلان به میزان 2-5/1 لیتر در هکتار برای کنترل بذر علف های هرز باریک برگ و بسیاری از برگ پهن ها و EPTC به میزان 4 تا 5 لیتر در هکتار برای کنترل بذر اکثر علف های هرز باریک برگ و تعداد از برگ پهن ها مؤثر می باشد
 از جمله علف کشهای بعد از کاشت می توان علف کش بنتازون برای کنترل علف های هرز برگ پهن به میزان 5/3-3 لیتر در هکتار و علف کش ستوکسیدیم (نابواس) برای کنترل علف های هرز باریک برگ یکساله و هالوکسی فوپ (گالانت) به میزان 2 لیتر در هکتار برای کنترل علف های هرز باریک برگ یکساله و ایمازامتابنز – متیل (آسرت) برای کنترل خردل وحشی در آفتابگردان توصیه شده است.
کنترل علف های هرزگلرنگ
 گلرنگ با نام علمی carthamus tinctorious از تیره compositeae یا Asteraceae می باشد که این گیاه اساساً محصولی خاص نواحی گرم است.
 کنترل مکانیکی علف های هرز گلرنگ:
1- وجین کاری با دست و استفاده از هرس های گردان با خسارت کم درسرتاسر مزرعه.
2- وجین گیاهچه ها از گوشه راست ردیف ها و یا بصورت اریب نسبت به ردیف ها.
3- زمانی که ارتفاع بوته ها به 15 سانتی متر رسید باید وجین در داخل ردیف ها و بوسیله وجین کننده های چرخان انجام شود.
4- پس از خروج گیاهچه ها یک یا دو وجین کاری مؤثر کافی است.
5- استفاده از وجین کننده های کوچک چرخدار push-type weeder بهترین وسیله جهت کنترل علف های هرز در گلرنگ می باشد.
 بدلیل اینکه برگزیده ترین ترکیبات شیمیایی بسیار گرانند به این دلیل ثابت شده است که قرار دادن مواد به صورت نواری برای علف های هرز داخل ردیف ها همراه با دفع علف های هرز بین ردیف ها به طریق میکانیکی با صرفه ترین روش است.
 در کنترل شیمیایی در مرحله قبل از خروج گیاهچه استفاده از سموم آلاکلر – دیورون – نیتروفن و تری فلورالین موفقیت آمیز بوده اند.
 هیچ یک از علف کش های تجارتی موجود را که برای دفع علف های هرز مناسبند نمی توان با اطمینان برای گلرنگ پس از خروج گیاهچه ها مورد استفاده قرار داد.
 علف کش ستوکسیدیم (نابواس) به عنوان علف کش پس رویشی برای کنترل علف های هرز باریک برگ و علف کش Eptam (EPTC) به دو صورت قابل از کاشت یا قبل از جوانه زدن در زراعت گلرنگ بکار میرود.
 علف کش های Diuron و TCA بصورت قبل از جوانه زدن (Pree- emergence) در زراعت گلرنگ برای کنترل سوروف وخرفه بکار میروند (در استرالیا)
 از سم باربان در کالیفرنیا برای کنترل Avena fatua در زراعت گلرنگ استفاده می گردد.
 کنترل علف های هرز سویا
 بدلیل اینکه وجین کشت سویا قبل یا بلافاصله پس از خروج گیاهچه ها دشوار است هر گونه تلاش برای کم کردن جمعیت علف های هرز باید قبل از کشت صورت گیرد.
 زمانی که ارتفاع بوته ها 10-5 سانتی متر است وجین کاری بوسیله ماشین خسارت کمتری به بار می آورد پس از 8-6 هفته سویا بطور مؤثر با همۀ علف های هرز بجز مقاوم ترین آنها که شاید لازم باشد با دست از خاک بیرون آورده شوند مقابله می کند.
 هرس های گردان یا وجین کننده های انگشتی در حالیکه آسیب چندانی به گیاهان وارد نمی کنند نتایجی عالی در محصول ردیف ها بجای می گذارند و دو یا سه وجین کافی است.
 در کنترل شیمیایی ترکیبات استفاده شده قبل از خروج گیاهچه ها سموم آلاکلر – بوترالین – کلرامین – فلوکلرالین – گلیفسفات – لینورون – متری بوزین (سنکور) – نیترالید – پرومتراین- تری فلورالین – سونالان- کوبکس – آفالن – مالوران – EPTC (اپتام) می باشد.
 از جمله علف کش های استفاده شده بعد از خروج گیاهچه سموم بنتازون – متری بوزین – مفلوییداید – اکسی فلورفن می باشند و از جمله علف کش های جدید پس از خروج گیاهچه آسیفلورفن – دی کلوفاپ می باشند.
 بنتازون (بازاگران) بصورت پس رویشی برای کنترل علفهای هرز پهن برگ و همچنین اویارسلام در زراعت سویا استفاده می گردد.
 علف کش داکتال بصورت پیش رویشی بمیزان 10 کیلوگرم در هکتار نیز در زراعت سویا بکار میرود.
 کنترل علف های هرز کنجد:
 علف های هرزی مانند Digitaria SPP و Imperata SPP  و Sorghom SPP (علف های هرز مقاوم و قوی) باید قبل از کاشت دفع شوند دفع آنها در زمانی که کنجد در حال رشد است غیر ممکن است چون رشد آنها بسیار سریع است.
 در زراعت کنجد دفع علف های هرز کاشت های ردیفی با ابزارهای معمولی وجین بین ردیفی با تنظیم عمق کم که بهترین وسیله کولیتواتور پاشنه ای و یا چنگک گردان بوده و کمترین خسارت را به ریشه ها وارد می کنند.
 پس از اینکه ارتفاع بوته ها به cm10 رسید وجین ضروری می باشد که دو یا سه وجین کاری سطحی معمولی کافی می باشد.
 کاشت بذر در ردیف های باریک نیز می تواند به کاهش رشد علف های دیررس که ممکن است باعث دردسر شود کمک کند.
 در کنترل شیمیایی علف کش های قبل از خروج گیاهچه مانند آلاکلر – دیفتامید – پرومترون – ترایفلورالین بکار برده میشود.
 برای دفع علف های هرز بعد از خروج گیاهچه ترکیب مطمئنی شناخته نشده است.
 کنترل علف های هرز بادام زمینی:
 در کنترل میکانیکی استفاده از چنگک گردان و یا دندانه سبک انگشتی برای کنترل علف های هرز و سله شکنی دررو و بین ردیف های کاشت قبل از سبز شدن بادام زمینی تا حدود دو هفته پس از سبز شدن و از حدود 3 هفته پس از سبز شدن تا اوایل گلدهی می توان بین ردیف ها را کولتیواتورزد و عمل کولتیواتورزنی باید قبل از اوج گلدهی متوقف شود.
 در کنترل شیمیایی علف های هرز در مزارع بادام زمینی می توان از دو علف کش ترفلان و آلاکلر (لاسو) و یا علف کش بنتازون (بازاگران) برای علف های هرز سبز شده استفاده کرد.
 کنترل علف های هرز کلزا:
 در کنترل علف های هرز کلزا به روش زراعی:
1- ماخارکردن : آماده سازی زمین در کاهش علف های هرز مؤثر بوده و بهتر است قبل از کشت آبیاری نموده و علف های هرز را با دیسک یا در صورت امکان با سموم علف کش گلایفوزیت (راندآب) یا پاراکوات (گراماکسون) از بین برد.
2- کشت بذور سالم: چون دانه های کلزا با بذور علف های هرز تیره شب بو مثل خردل وحشی و شلمی مخلوط شده و جدا کردن آنها بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است باید به هنگام تهیه بذر دقت شود تا ناخالصی نداشته باشد و بذر از مزارع سالم و عاری از علف هرز تهیه شود.
 3- رعایت دقیق فاصله و تاریخ مناسب کاشت و میزان بذر در حداکثر تراکم توصیه شده کاشته شوند.
4- در زارعت های ردیفی و مکانیزه استفاده از ادوات میکانیکی مانند کولتیواتور فارویی و کولتیواتورهای گردان در کنترل علف های هرز بسیار مؤثر خواهد بود.
5- استفاده از تناوب های زراعی مناسب بخصوص با غلات بهترین روش زراعی کنترل علف های هرز است.
 در کنترل شیمیایی بصورت قبل از کاشت سم ترفلان علف کش رایجی است که برای کنترل علف های هرز مزارع کلزا توصیه شده است این علف کش برای کنترل علف های هرز در حال جوانه زنی در خاک مورد استفاده قرار می گیرد ترفلان بر روی اندام های هوایی تأثیری نداشته و یا بسیار کم بوده و بداخل گیاه انتقال نمی یابد ترفلان برروی اکثر گرامینه ها مؤثر بوده و علف های هرز باریک برگ یکساله از جمله سوروف – ارزن وحشی و قیاق بذری و دم روباهی را بخوبی کنترل و برروی تعدادی از علف های هرز پهن برگ نیز مؤثر است. همچنین علف کش لاسو برای کنترل علف های هرز باریک برگ یکساله و برخی از علف های هرز پهن برگ یکساله و نیز اویارسلام بکار میرود.
 در کنترل شیمیایی بصورت پس از کاشت برای کنترل علف های هرز باریک برگ می توان از علف کش های گالانت و یا فوکوس به میزان 2 لیتر در هکتار و یا علف کش نابواس به میزان 3 لیتر در هکتار و برای کنترل علف های هرز پهن برگ از علف کش لونترل به میزان یک لیتر در هکتار استفاده نمود.
 کنترل علف های هرز پنبه
 علف های هرز رایج پنبه عبارتند از: علف خرچنگ – سوروف -  Elevsine SPP - اویارسلام - خرفه - توق- قیاق و تاج خروس
 کنترل مکانیکی علف های هرز پنبه :
1- کنترل میکانیکی علف های هرز طی دوران سبز شدن می تواند با استفاده از چنگک گردان و یا دندانه سبک انگشتی به عمل آید.
2- انجام عملیات کولتیواتور بسیار سطحی تا از آسیب به ریشه های پنبه جلوگیری گردد.
3- در مزارع کوچک پنبه که بصورت جوی و پشته کاشته شده اند می توان از گله کوچک غاز برای کنترل علف های هرز جوان بخصوص جگن ها مانند اویارسلام و نیز مرغ پنجه ای – قیاق و بعضی باریک برگها استفاده می گردد.
کنترل شیمیایی علف های هرز پنبه:
1-استفاده از علف کش ترفلان بصورت پیش از کاشت برای کنترل بذر بسیاری از علف های هرز باریک برگ و بذر پهن برگها.
2- استفاده از علف کش اپتام به میزان 3 لیتر در هکتار پس از مرحله یک برگی شدن پنبه در بین ردیف های کاشت پاشید و بلافاصله آبیاری کرد.
3- برای کنترل علف های هرز باریک برگ سبز شده می توان از علف کش نابواس(ستوکسیدیم) به میزان5/2-2 لیتر در هکتار و علف کش فوزیلید(فلوآزیفوپ – پی بوتیل) به میزان5/2-2 لیتر در هکتار استفاده نمود.
 4- برای کنترل علف های هرز پهن برگ یکساله بخصوص گیاهچه های جوان خانواده هفت بند، مرکبه، بعضی از گاوزبانیان، خردل ها و پیچک بند استقرار یافته در مزارع که ارتفاع آنها به 20 سانتی متر رسیده باشد از علف کش بروموکسی نیل(پاردنر) به میزان 2- 5/1 لیتر در هکتار استفاده می گردد.
5- همچنین برای کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ یکساله و چند ساله در مزارع استقرار یافته که بوته ها لااقل به مرحله 4 برگی و یا به ارتفاع حداقل 20 سانتی متر رسیده باشند از علف کش راندآپ بصورت حفاظت شده بمیزان 3 تا 10 لیتر در هکتار استفاده می گردد.
کنترل علف های هرز کتان:
کتان گیاهی است لیفی با نام علمی Linum usitatissimum و یکساله از تیره کتان Linaceae می باشد.
 لازم است در زمان رشد یک یا دو مرتبه مزرعه دقیقاً وجین شود باید دقت گردد که در موقع وجین بوته های کتان تکان نخورد چون بعلت داشتن ریشه های ضعیف امکان از بین رفتن آنها وجود دارد انجام دو نوبت وجین دستی تقریباً به اندازه یک تیمار علف کش شیمیایی مؤثر می باشد.
 1- از مهمترین این علف کش ها D – 4 و 2 یا M.C.P.A و تنوران است و مقدار آن 300 تا 500 گرم در هزار لیتر آب برای یک هکتار است علف کش های TCA به میزان 6 کیلوگرم در هکتار یا دالاپون به میزان یک کیلوگرم در هکتار نیز برای کنترل علف های هرز کتان بکار میروند.
 2- بهترین زمان مبارزه با علف های هرز با استفاده از علف کش ها موقع ظهور گل های کتان است مقدار علف کش مصرفی در مورد کتان لیفی کمتر از کتان روغنی و حداکثر 300 گرم لیتر آب است که برای علف های هرز یک هکتار کافی است.
3- از مهمترین علف های هرز مزارع کتان می توان اویارسلام ، سلمه، Launea SPP ، پیچک ، Anagalis arvensis که پیچک از مهمترین آنهاست.
 کنترل علفهای هرز سیب زمینی:
 1- کولیتواتورزدن برای پوک و نرم کردن خاک بین خطوط کشت و خاک دادن روی ردیف کشت و مبارزه با علف های هرز.
2- در اراضی سنگین و تراکم زیاد علف های هرز تعداد عملیات مکانیزه بیشتر میشود.
3- بوته سیب زمینی در دوره رشد مقدماتی تا پوشش کامل بین خطوط نمی تواند با رشد علف های هرز رقابت نماید.
 •علف کش های مورد استفاده در سیب زمینی عبارتند از: لینورون - سیمیازین – متری بوزین (سنکور) – پاراکوات DNBP- اپتام ( EPTC) – پندی متالین (استامپ) – ترفلان – نابواس.
•پاراکوات به میزان 3 لیتر در هکتار بعد از سبز شدن علف هرز و قبل از سبز شدن سیب زمینی (از پاراکوات می توان تا 20% سیب زمینی که سبز شده باشد نیز استفاده کرد.
•سنکور به میزان 1- 75/0 کیلو در هکتار از قبل از جوانه زدن تا 4-2 برگی علف های هرز.
 -DNBP  بصورت پیش رویشی.
-علف کش دالاپون به میزان 10 کیلو گرم در هکتار جهت کنترل علف های هرز چمنی.
-DNBP به میزان 3 کیلوگرم در هکتار و دالاپون به میزان 5/2 کیلوگرم در هکتار درست در زمانی که بوته های سیب زمینی سرازخاک در می آورند علف های هرز را بطور مؤثری کنترل می کند.
 -مصرف علف کش Tok 25% امولسیون ولاسو به میزان 3 تا 6 لیتر در هکتار استفاده می گردد.
-مصرف EPTC به میزان 4 تا 6 لیتر در هکتار برای کنترل بذر اکثر باریک برگها و بسیاری از پهن برگها و نیز اویارسلام بصورت قبل از کاشت می باشد.
-برای کنترل بذر باریک برگها و پهن برگهای دارای بذر کوچک می توان از پندی متالین با نام تجاری استامپ به میزان 5/2 تا 3 لیتر در هکتار استفاده کرد.
-ترفلان که بصورت پس از کاشت و تا حدود یک هفته قبل از پیدایش آثار سبز شدن برای کنترل بذر علفهای هرز مورد استفاده قرار می گیرد.
 - برای کنترل علف های هرز باریک برگ یکساله و کاهش رشد باریک برگهای چند ساله از علف کش ستوکسیدیم (نابواس) به میزان 2 تا 3 لیتر در هکتار استفاده می گردد.


   منابع مورد استفاده:
1- گیاهان صنعتی : تألیف دکتر محمدرضا خواجه پور
2- مدیریت علمی علفهای هرز: ترجمه و تدوین – دکتر محمدحسن راشد محصل، مهندس کاظم وفابخش.
3- زراعت گیاهان صنعتی: تألیف – دکتر ناصر خدابنده
4- دانه های روغنی: ای.ا.وایس ترجمه – فرشته ناصری
5- زراعت سویا: نشریه شرکت توسعه کشت دانه های روغنی
6- گلرنگ : نشریه شرکت توسعه کشت دانه های روغنی
7- زراعت کلزا: نشریه ترویجی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر.
باسپاس از آقای مهندس سید محمد هاشمی نژاد»
مرتبط با : علف هرز
برچسب ها : کنترل علف های هرز درگیاهان صنعتی-گیاهان صنعتی-کنترل علف های هرز-
نویسنده : عادل
تاریخ : 1390/08/18
زمان : 20:48
:: اهمیت زنبور عسل در گرده افشانی گیاهان
:: مقاله آفات چغندر قند
:: سرخرطومی برگ یونجه
:: کرم گرده خوار خرما :
:: سنک ناک (Pear lace bug)
:: ورمی کمپوست چیست؟
:: كرم هلو
:: کرم آلو
:: دانلود فیلم بسیار زیبا با موضوع کشاورزی پایدار
:: دانلود پاورپوینت زنگ زرد گندم
:: دانلود فیلم چاپر ذرت
:: دانلود اکسل کالیبره کردن سمپاش ها
:: دانلود پاورپوینت بسیار زیبا با موضوع استابورن مرکبات
:: پاورپوینت بسیار زیبای !
:: دانلود پاورپوینت بیسار زیبا با موضوع هسته دار شانکرها
:: پاورپوینت فارسی زیبا در مورد بیماری های ناشی ازقارچ Sclerotinia sclerotiorum وکنترل غیر شیمایی آن ها
:: کتاب The Triumph of the Fungi
:: کتاب بیماری های لوبیا
:: کتاب Plant Pathologist’s Pocketbook
:: کلیپ زیبا در مورد تست الیزا
:: کتاب TOMATO YELLOW LEAF CURL VIRUS DISEASE
:: کتابچه بیماری های گوجه فرنگی
:: کتاب واژه های مورد استفاده در نماتدشناسی
:: کتاب VERTICILLIUM WILTS
:: پاورپوینت زیبا در مورد کنترل بیولوژیکی
:: دانلود فیلم با موضوع کنترل بیولوژیکی آفات و بیماری ها
:: دانلود تحقیق مقاله پیرامون پیاز
:: دانلود مقاله آموزش پرورش و تولید میگو
:: دانلود مقاله پرورش و تولید میوه کیوی
:: دانلود مقاله مدیریت علف هرز جودره


 

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ