تبلیغات
عادل کشـــــــــــــــــــــــــــــــــاورز - نظام های كشاورزی و كشاورزی پایدار
class=sch>

 
 
نظام های كشاورزی و كشاورزی پایدار
نظرات () | ادامه مطلب...

هر نظام كشاورزی بر اساس یك ایدئولوژی و هدف خاصی مطرح گردیده است كه در جای خود دارای ارزش و اعتبار خاصی است.اما گاهی شیوه های افراطی و یك جانبه نگرانه باعث عدم پیشرفت و تكامل آنها گردیده است و بر اشكالات آنها سرپوش نهاده است. از آنجایی كه پایدار شكل كامل شده ای از نظام های كشاورزی پیش از خود می باشد. لذا، انواع نظام های را مرور خواهیم نمود كه تا یك حالت مقایسه ای برای استفاده كنندگان پیش آید.

ارگانیك: برخی معتقدند كه اصطلاح ارگانیك و پایدار یكی هستند. ارگانیك را می توان به عنوان نوعی تعریف نمود كه هدف آن ایجاد سیستم های تولیدی پارچه نظام یافته و انسانی است كه تضادی با منافع اكولوژیكی و اقتصادی ندارد.
به نقل از لوراند(1996) ارگانیك حیات را به عنوان یك اكوسیستم زنده می شناسد كه در آن :
- طبیعت روی زمین، یك اكوسیستم زنده است اگرچه ذاتاٌ ماده می باشد.
- مواد براساس استفاده متعادل اكولوژیكی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
- مزرعه به عنوان یك جزء یكپارچه از اكوسیستم بزرگتر دیده می شود.
- سیستم ارگانیك به پیچیدگی اكوسیستم تأكید دارد.

در این نوع كشاورزی درجه اطمینان نسبت به منابع تجدید شدنی مورد بهره برداری توسط بخش كشاورزی به حدی است كه امكان و توان تولید مقادیر قابل قبولی از محصولات زراعی و دامی و مواد غذایی مورد نیاز انسان و هم چنین شرایطی از قبیل مصونیت در برابر آفات و بیماری ها برای گیاهان و دام ها فراهم می آید.

بنابراین، هدف پایداری در بطن مفهوم ارگانیك نهفته است و یكی از عوامل اصلی تعیین كننده در پذیرش یا اعمال روش های تولیدی ویوه است. عامل اصلی كه موجب تمایز از سایر روش های كشاورزی پایدار می شود وجود استانداردهای مدونی است كه برای تعیین ضابطه دقیق تفاوت بین سیستم كشاورزی ارگانیك و سایر سیستمهای زراعی به ویوه در رابطه با اهداف بازاریابی به كار می رود.
كشاورزی ارگانیك بخشی از كشاورزی پایدار می باشد كه بیشتر به ابعاد اكولوژیكی آن تأكید می كند.
ویوگی های عمده كشاورزی ارگانیك عبارتند از:
- حفظ حاصلخیزی خاك در دراز مدت از طریق نگهداری مقدار مواد آلی آن در حد مطلوب و بهبود فعالیت بیولوژیك خاك و استفاده از روش های مكانیكی.

- اعمال روش های جامع مدیریت دام با توجه كامل به سازگاری های تكاملی آنها و نیازهای رفتاری و تأمین نیازهای دام از لحاظ نوع تغذیه, محل اسكان, وضعیت بهداشتی, زاد و ولد و پرورش نوزادان.
- تهیه مواد غذایی مورد نیاز زراعی از طریق استفاده از منابع غذای غیر محلول كه توسط فعالیت میكروارگانیسمی خاك در دسترس گیاه قرار می گیرد.

- خود كفا بودن خاك از نظر ازت از طریق استفاده از بقولات و تثبیت بیولوژیكی ازت و بازیافت مؤثر مواد آلی از جمله بقایای گیاهان زراعی و ضایعات دامی.
- كنترل علف های هرز, بیماری ها و آفات با تأكید بر استفاده از روش هایی چون تناوب زراعی, بكارگیری دشمنان طبیعی, تنوع كودهای آلی, واریته های مقاوم و زودرس, مداخله بیولوژیكی و شیمیایی.


كشاورزی پایدار كم نهاده(lisa): یكی از اصطلاحاتی كه با كشاورزی پایدارمترادف در نظر گرفته می شود,كشاورزی پایدار كم نهاده است. نظام های كشاورزی پایدار كم نهاده در پی آن هستند كه هر زمانی كه امكان داشته باشد، استفاده از نهاده های خارجی تولید مانند كودها و آفت كش ها را به حداقل برسانند.
هزینه های تولید را كاهش دهند, از آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی اجتناب كنند و بقایای آفت كش ها در مواد غذایی را كاهش دهند، خطر كلی كه زارع با آن مواجه است را پایین بیاورند وسودآوری كوتاه مدت و دراز مدت مزرعه را افزایش دهند(پاو و همكاران،


هم چنین اظهارمی دارند كه دلیل دیگر تمركز بر نظام های زراعی كم نهاده آن است كه اكثر نظام های پرنهاده دیر یا زود با شكست مواجه می شوند. زیرا در دراز مدت به لحاظ اقتصادی و اكولوژیكی پایدار نیستند.
بازگشت به كشاورزی كم نهاده چه از نظر اقتصادی و چه از نظر انسانی واقع گرایانه نیست، زیرا منجر به كاهش تولید مواد غذایی و افزایش قیمت آنها می گردد.

ادامه كشاورزی كم نهاده كه مشخصه كشورهای جهان سوم است، فقط باعث تداوم دور باطل نهاده كم, عملكرد كم كه كشاورز معیشتی از آن خلاصی ندارد، خواهد شد .(fao,1998)

كشاورزی آلترناتیو: سیستم كشاورزی آلترنایتو به صورت زیر تعریف می شود : هدف این سیستم تولید مواد غذایی با كیفیت بالا, هزینه معقول با استفاده حداقل از سوخت فسیلی و سایر منابع كمیاب, كاهش فرسایش و تخریب خاك, كاهش و به حداقل رساندن اثرات محیطی مورد استفاده قرار می گیرد و برای رسیدن به این اهداف به روش های معمول طبیعی برای كنترل بیمار ی ها,حشرات، آفات و استفاده كافی از منابع مواد غذایی گیاهی و مواد ارگانیك استفاده می شود.

این تعریف اختلاف بسیار كمی با كشاورزی پایدار دارد. انتخاب لغت آلترناتیو احتمالاٌ بر این تأكید دارد كه این نوع كشاورزی می تواند تولید غذا و اهداف كشاورزی را تأمین می نماید و در عین حال از مشكلات كشاورزی متعارف در تخریب منابع طبیعی و محیط زیست اجتناب نماید. كشاورزی پایدار نیز مانند كشاورزی آلترناتیو به صورت یك اصطلاح جامع و كلی مورد استفاده قرار می گیرد(یانگ و برگ، 1986).
انجمن ملی پژوهش آمریكا(1989) كشاورزی آلترناتیو را هر نوع سیستم تولید فیبر و غذا می داند كه اهداف زیر را به صورت سیستمی تامین می نماید :
- تلفیق بیشتر فرایندهای طبیعی مانند چرخه های مواد, تثبیت نیتروژن, شكارگرهای مرتبط با فرایندهای تولید .

- كاهش در مصرف نهاده های خارج از مزرعه.
- استفاده تولیدی بیشتر از ظرفیت ونتیكی و بیولوژیكی گونه های گیاهی و حیوانی.
- بهبود ارتباط بین الگوهای كاشت و پتانسیل تولیدی و محدودیت های فیزیكی زمین های كشاورزی برای اطمینان از پایداری بلند مدت سطوح تولید جاری.
- سودآوری و تولید كافی با تأكید بر بهبود مدیریت مزرعه و حفاظت از منابع بیولوژیكی و منابع آب و خاك.

بیودینامیك : یك سیستم زنده , پویا و پیچیده می باشد كه در آن :
- زمین یك موجود زنده در یك جهان زنده پنداشته می شود كه با یك ماتریس روحی-فیزیكی مشخص می شود. به عبارت دیگر، زمین یا رای دو بعد روحی و مادی می باشد.
- اجرام حاملان نیروهایی هستند كه زندگی را منجر می شوند.
- ریتم های سماوی مستقیماٌ بر زندگی زمینی تأثیر می گذارند. روش های كشت, زمان كشت یا سایر عملیات از گذر ماه ها یا وقوع پدیده ها یا ریتم های آسمانی تبعیت می كند.
- مزرعه یك فردیت روحی دینامیك و زنده می باشد.

- در عمل یك تمركز قوی بر تعادل تنوع زیستی و مصونیت حیوانات و نباتات وجود دارد(لوراند، 1996).
سنتی: سنتی اصطلاحی است كه حتی امروزه در مورد كشورهای در حال توسعه و برای در دوره های اولیه به كار برده می شود. این نوع از یك فرهنگ تا فرهنگ دیگر از یك ناحیه تا ناحیه دیگر بعضی از اوقات از قبیله ای به قبیله دیگر تفاوت دارد. كشاورزی سنتی اغلب بر اساس الگوهای رایج به كشاورزی می پردازند.

كاشت, داشت و برداشت آنها بر پایه كارهای مرسوم كه به وسیله والدین و اجداد كه در عرف آنها تلفیق شده انجام می شود. نوآوری ها به طور مداوم سود طلب نبوده و نوعاٌ میزان پذیرش آنها كند می باشد و تنوع زیستی جزئی از اعمال سنتی ها است كه ریشه در نیاز كشاورزان به خود كفایی با امكان تنوع بیشتر دارد(لوراند، 1996).
این كشاورزی مبتنی بر تأمین نیازهای روزمره كشاورز است و باعث كاهش انروی و منابعی می شود كه در غیر این صورت می توانست در دراز مدت قابل دسترسی باشد. در این حالت نقش دولت توسعه نیافته بر ثبات می باشد و فقط نیازهای آنهایی كه در قدرت هستند، تأمین می شود.
كشاورزی تجاری (صنعتی): كشاورزی تجاری به طور گسترده برای ترسیم كشاورزی معاصر آمریكا استفاده شده است، به نظر لوراند(1996) : در این نوع كشاورزی، یا مزرعه یك بنگاه اقتصادی است كه هدف آن به حداكثر رساندن سود كوتاه مدت مبتنی بر كارایی ترین استفاده از منابع و بیشینه سازی كارآیی نیروی كار و تكنولوژی می باشد
و در آن :
- زمین یك منبع نسبتاٌ نامحدود از منابع قابل بهره برداری است.
- مزرعه اغلب به عنوان یك ماشین یا كارخانه دیده می شود.
- تأثیرات عوامل جوی به وسیله تكنولوژی بر طرف شده است.
- حیوانات و انسان فقط در زمینه جریان پولی دیده می شوند.
- نوآوری عموماٌ مورد جستجو هستند و ارزشیابی بر مبنای میزان مهم در ایجاد ارزش افزوده می باشد.

- تنوع زیستی به صورت اقتصادی و متناقص با كارآیی دیده می شود.
به این صورت، این روش اختلاف زیادی با كشاورزی سنتی دارد. این كشاورزی مبتنی بر توسعه رشد و غلبه بر طبیعت است. مسایل مربوط به سرمایه گذاری ،وام و سوددهی در مورد عملیات فعلی كشاورزی انگیزه تمایل به سمت نظام های پایدارتر را كاهش داده است.
كشاورزی تجاری با خود تكنولوژی ها,دیدگاه های جهانی و انتظارات اجتماعی را به همراه دارد كه مانع از آزادی عمل كشاورزان برای تغییر روش های خود می شود. به طور خلاصه، كشاورزی متعارف نوعی كشاورزی است كه بر پایه تمركز سرمایه واحدهای بزرگ تولید, مكانیزاسیون در حد بالا, تولید تك محصولی و استفاده بیش از حد از كودهای شیمیایی, علف كش ها و آفت كش های شیمیایی و تولید فشرده محصولات دامی استوار است . »
مرتبط با : خاکشناسی
برچسب ها : نظام های كشاورزی و كشاورزی پایدار-كشاورزی پایدار-پایدار-نظام های كشاورزی-
نویسنده : عادل
تاریخ : 1390/06/24
زمان : 11:20
:: اهمیت زنبور عسل در گرده افشانی گیاهان
:: مقاله آفات چغندر قند
:: سرخرطومی برگ یونجه
:: کرم گرده خوار خرما :
:: سنک ناک (Pear lace bug)
:: ورمی کمپوست چیست؟
:: كرم هلو
:: کرم آلو
:: دانلود فیلم بسیار زیبا با موضوع کشاورزی پایدار
:: دانلود پاورپوینت زنگ زرد گندم
:: دانلود فیلم چاپر ذرت
:: دانلود اکسل کالیبره کردن سمپاش ها
:: دانلود پاورپوینت بسیار زیبا با موضوع استابورن مرکبات
:: پاورپوینت بسیار زیبای !
:: دانلود پاورپوینت بیسار زیبا با موضوع هسته دار شانکرها
:: پاورپوینت فارسی زیبا در مورد بیماری های ناشی ازقارچ Sclerotinia sclerotiorum وکنترل غیر شیمایی آن ها
:: کتاب The Triumph of the Fungi
:: کتاب بیماری های لوبیا
:: کتاب Plant Pathologist’s Pocketbook
:: کلیپ زیبا در مورد تست الیزا
:: کتاب TOMATO YELLOW LEAF CURL VIRUS DISEASE
:: کتابچه بیماری های گوجه فرنگی
:: کتاب واژه های مورد استفاده در نماتدشناسی
:: کتاب VERTICILLIUM WILTS
:: پاورپوینت زیبا در مورد کنترل بیولوژیکی
:: دانلود فیلم با موضوع کنترل بیولوژیکی آفات و بیماری ها
:: دانلود تحقیق مقاله پیرامون پیاز
:: دانلود مقاله آموزش پرورش و تولید میگو
:: دانلود مقاله پرورش و تولید میوه کیوی
:: دانلود مقاله مدیریت علف هرز جودره


 

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ